Georgia Going Through the “Worst Case Scenario of the Epidemic” - GeorgianJournal