Solar panels bring electricity to Georgia’s mountainous Tusheti region - GeorgianJournal